Algemene VoorwaardenArtikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ­Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Echobureau Utrecht gevestigd te Utrecht. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van de Gebruiker: de cliënt. Onder Dienst wordt verstaan al datgene wat Gebruiker aan diensten en producten levert in het kader van hetgeen overeengekomen is tussen Gebruiker en ­Opdrachtgever.


Artikel 2
Deze voorwaarden gelden voor elke Dienst en elke ­overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever en ­alleen dan voor zover niet nadrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Dit geldt eveneens voor de Dienst waarvoor derden bij de uitvoering dienen te worden ingeschakeld. Opdrachtgever geeft opdracht tot het uitvoeren van de Dienst aan Gebruiker door middel van een ­telefonische afspraak. Hiermee is sprake van een overeenkomst. De afspraak wordt door Gebruiker bevestigd door middel van een afspraakbevestigingsbrief.


Artikel 2
Deze voorwaarden gelden voor elke Dienst en elke ­overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever en ­alleen dan voor zover niet nadrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Dit geldt eveneens voor de Dienst waarvoor derden bij de uitvoering dienen te worden ingeschakeld. Opdrachtgever geeft opdracht tot het uitvoeren van de Dienst aan Gebruiker door middel van een ­telefonische afspraak. Hiermee is sprake van een overeenkomst. De afspraak wordt door Gebruiker bevestigd door middel van een afspraakbevestigingsbrief.


Artikel 3
Gebruiker zal de Dienst naar vermogen uitvoeren volgens de eisen die aan goed vakmanschap gesteld kunnen worden rekening houdend met de laatste stand van zaken in de ­medische wetenschap en rekening houdend met de mogelijk­heden van de gebruikte hulpmiddelen. Voor de uitvoering van de Dienst kunnen derden ingeschakeld worden.


Artikel 4
Alle prijzen die genoemd worden zijn inclusief BTW en worden uitgevoerd volgens een vast honorarium, dat ­vermeld staat op de internetsite. Prijzen worden jaarlijks aangepast ingaande de eerste januari van het betreffende jaar. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van de uitvoering van de Dienst. Zonder betaling bestaat er geen verplichting aan de zijde van Gebruiker tot uitvoering van de Dienst.


Artikel 5
Gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen ­brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg zijn van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegeschreven.


Artikel 6
Beide partijen zijn geheimhouding verplicht van alle ver­trouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron. Informatie is vertrouwelijk als dit een gevolg is uit de aard van de informatie.


Artikel 7
Onverminderd datgene wat vermeld is over geheimhouding behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Gebruiker verstrekte stukken zoals tekeningen, beelden al dan niet digitaal, etc, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorgaande toestemming van Gebruiker vermenigvuldigd worden dan wel openbaar gemaakt worden, gepubliceerd worden. Het maken van beeld-opnames door Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Dienst is verboden. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt overgebracht.


Artikel 8
Bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker is op geen enkele wijze sprake van een medische behandel­overeenkomst. Er is dus geen sprake van medisch handelen, advies dan wel beoordeling. De verantwoordelijkheid voor medisch handelen, advies dan wel beoordeling ligt volledig bij de behandelende personen of instanties zoals bijvoorbeeld verloskundigen, huisartsen en specialisten. De Dienst is de individuele keuze van de Opdrachtgever. Mochten er ondanks bovenstaande aanwijzingen zijn dat er sprake zou kunnen zijn van afwijkingen of problemen dan wel overige onregelmatigheden, dan behoudt Gebruiker zich het recht voor de medisch behandelaar in te lichten.


Artikel 9
Bij prenatale ultrageluidsopnamen is het resultaat zeer ­afhankelijk van bijvoorbeeld bewegelijkheid en ligging van de baby en bouw van de moeder. Er kunnen daarom geen garanties worden gegeven. Onduidelijk beeld is derhalve geen reden voor restitutie van gedane betalingen. Eventuele uitspraken van Gebruiker bijvoorbeeld over een geslachtsbepaling of mogelijke afwijkingen van de baby dienen te allen tijde met de nodige statistische onzekerheden in acht te worden genomen.


Artikel 10
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de Dienst per aangetekende brief te worden gemeld aan Gebruiker. ­Indien een klacht gegrond is zal de Gebruiker de Dienst alsnog een keer uitvoeren zoals overeengekomen is, ­tenzij dit voor Opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient ook door Opdrachtgever per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog uitvoeren van de Dienst niet meer zinvol dan wel mogelijk is zal restitutie van de kosten van de Dienst plaatsvinden door Gebruiker aan Opdrachtgever.


Artikel 11
Gebruiker is aansprakelijk tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt. Als de ­verzekeraar niet tot uitkering komt, is de aansprakelijkheid van ­Gebruiker beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de betreffende Dienst, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ­alleen dan als de schade niet te wijten is aan grove nalatigheid dan wel opzet van Gebruiker. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever of derden, die namens haar handelen, verkeerd verstrekte informatie.


Artikel 12
Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen ­indien de omstandigheden zoals technische storingen intreden nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen. ­Tijdens deze periode van overmacht worden de verplichtingen van de Gebruiker opgeschort voor een ­periode die nog zinvol is. Als de opschortingperiode te lang zou duren is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Gebruiker restitueert in dat geval de reeds betaalde factuurbedragen van de betreffende Dienst. Annulering door Opdrachtgever dient minimaal 48 uur van te voren te geschieden.


Artikel 13
Bij geschillenbeslechting is de rechter in de woonplaats van Gebruiker gerechtigd om uitspraak te doen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Gebruiker heeft het recht om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14
Alle rechten voorbehoudend. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker.


Klacht

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg in werking gegaan. Heeft u een klacht? Stuur een mail aan onze klachtenfunctionaris: M. Jelicic. Emailadres: echobureau-utrecht@gmail.com. Een klachtenfunctionaris heeft als taak te informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen of kan bemiddelen tussen zorgaanbieder en client. Er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Als de klacht niet tot tevredenheid kan worden opgelost is het echobureau aangesloten bij de geschilleninstantie verloskunde van de KNOV. Deze geschilleninstantie doet een bindende uitspraak. Dit is een uitspraak waartegen niet in beroep kan worden gegaan.